Våld mot äldre

Våld mot äldre

Äldre kvinnor kan utsättas för alla de typer av våld som yngre kvinnor och tjejer kan utsättas för. Våldsutsatta äldre kvinnor kan emellertid befinna sig i en särskilt utsatt situation då de är uppvuxna i en annan tid med en annan syn på våld. Generationsbetingade normer har gjort att de fått lära sig att detta inte är något man bör tala med utomstående om. Bristande kunskap och stereotypa föreställningar om att äldre kvinnor inte utsätts för våld, framför allt inte sexuellt våld, riskerar att leda till att när de väl berättar om sin situation så blir de inte trodda av sin omgivning. Därigenom försvåras deras möjligheter att få stöd och hjälp.