Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett globalt problem som handlar om en föreställning att familjens heder främst är beroende av hur flickor och kvinnor i familjen beter sig. Våldet och förtrycket kan ta sig uttryck på olika vis till exempel genom stark begränsning och kontroll av flickornas och kvinnornas frihet genom hot, tvång och fysiskt våld.

Det som skiljer hedersförtryck från annat patriarkalt våld är att det uppmuntras av ett kollektiv som ofta består familj, släkt och landsmän. Hedersbegreppet innebär att varje individs beteende påverkar hela familjens och släktens rykte och heder. Hedern är ofta starkt kopplad till kvinnornas sexualitet, och det är kvinnors sexuella beteende som kollektivet vill kontrollera för att bevara hedern. Det kan till exempel handla om att kontrollera kvinnans klädval, val av utbildning, jobb, socialt umgänge och giftermål. Om en kvinna bryter mot kollektivets normer har hon vanärat hela familjen och släkten och kan förvänta sig repressalier i form av våld, hot, kränkningar, övergrepp, social utfrysning och mord.

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och svensk lag.