Personuppgiftspolicy

GDPR

Kvinnojouren Ulricehamn bedriver verksamhet som innebär att vi måste hantera och behandla personuppgifter. Det är viktigt för oss att du som medlem är trygg med hur den information som du lämnar till oss hanteras och skyddas. Följande integritetspolicy beskriver hur vi på kvinnojouren Ulricehamn behandlar personuppgifter om våra medlemmar.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Kvinnojouren Ulricehamn, org.nr 802531-8397, ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du som medlem lämnar till oss. Om du vill ha information, har frågor kring eller är missnöjd med föreningens behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post info@kvinnojourenulricehamn.se

Medlemsregister

I Kvinnojouren Ulricehamns medlemsregister införs personuppgifter i form av medlemmars namn, personnummer, telefonnummer, adress och e-postadress. Ändamålet med uppgifterna är att kunna registrera medlemmar i registret för att kunna administrera medlemskapet i föreningen. För det fall du inte lämnar dina uppgifter till oss kan vi inte erbjuda dig ett medlemskap.

Behandlingarna är även nödvändiga för att vi ska kunna kontakta medlemmar med information, kalla till årsmöte och med hjälp av medlemmarna bedriva och planera vår verksamhet samt av att kunna ansöka om anslag för verksamheten.

Om en medlem inte längre anses som aktiv kommer personens uppgifter att tas bort ur medlemsregistret.

Avtal om tystnadsplikt

Aktiva medlemmar i jourverksamheten skriver under avtal om tystnadsplikt, som innehåller medlemmens namn och personnummer. För att medlemmars och hjälpsökandes säkerhet ska upprätthållas sparas avtalen i 10 år från det år då medlemmen upphört att vara aktiv och raderas därefter.

Behandling av personuppgifter är även nödvändig för kvinnojouren Ulricehamns hjälpsökandes berättigade intresse av att säkerställa att medlemmar iakttar sekretess. Behandlingen kan i vissa fall även vara nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för medlemmar och/eller andra hjälpsökande.

Insamling av data och syftet med insamlingen

Kvinnojouren Ulricehamn sparar viss information om stödsökande. Den information som sparas är förnamn, eventuellt efternamn samt telefonnummer, om den stödsökande uppger detta. Anledningen till att vi sparar även telefonnumret till stödsökande är att vi ska ha möjlighet att nå dem vid behov. Syftet med att vi sparar dessa uppgifter är att vi vill kunna föra årlig statistik över hur många som söker sig till oss på Kvinnojouren Ulricehamn. Alla har rätt att vara anonyma när de söker sig till oss. I sådant fall registreras stödsökande som anonym.

Tredje part

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part. Vi har skyldighet att, om du så önskar, berätta för dig vad vi har för uppgifter, varför vi har dessa uppgifter, vilka som har tillgång till dem, hur de förvaras och hur vi använder dem.

Kvinnojouren Ulricehamn kan komma att dela dina personuppgifter med myndigheter om sådan behandling är nödvändig för att söka om anslag eller fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar föreningen.

Tillgång till de lagrade uppgifterna

Det är endast de aktiva medlemmarna på jouren som har tillgång till de uppgifter som sparas om de stödsökande. Uppgifterna förvaras inlåsta i ett dokumentskåp. En person som finns registrerad hos oss har rätt att beredas tillgång till sina uppgifter och även att få dem rättade vid behov.

Samtycke till lagring kan tas tillbaka och om inga lagliga hinder finns kan en person begära att registrerade uppgifter raderas.

Lagring och gallring

Då vi sparar viss information om stödsökande i syfte att kunna föra årlig statistik, raderas den registrerade informationen när ett nytt år inleds och statistiken är registrerad. Som längst bevaras den lagrade informationen i 15 månader.

Uppgifter till datainspektionen

Om du anser du att vår personuppgiftshantering hanterats felaktigt, kan du anmäla detta till datainspektionen, antingen via telefon på 08-657 61 00 eller via e-post till datainspektionen@datainspektionen.se.