Stadgar

Stadgar

Stadgar för Kvinnojouren Ulricehamn
Stadgarna är antagna av Kvinnojouren Ulricehamns styrelse
den 29 september 2020, men reviderade vid årsmötet den 21 april 2022.

1 Namn och säte
Organisationens namn är Kvinnojouren Ulricehamn.

Organisationen har sitt säte i Ulricehamn, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län.

2 Organisation
Kvinnojouren Ulricehamn är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden, feministisk organisation som arbetar med våldsutsatta kvinnor, och de som identifierar sig som kvinnor, och deras barn.

3 Ändamål
Kvinnojouren Ulricehamn har som ändamål att i feministisk anda verka mot mäns våld och förtryck mot kvinnor, och de som identifierar sig som kvinnor, samt deras barn samt för kvinnors jämställdhet på livets alla områden. Föreningen ska också arbeta förebyggande mot våld i nära relationer samt arbeta för förändring av destruktiva könsnormer.
Kvinnojourens arbete ska utgå från ett tydligt kvinno- och barnperspektiv.

Kvinnojouren Ulricehamn ska präglas av öppenhet och respekt för alla människors lika värde.

Kvinnojouren Ulricehamn ska verka för att alla kvinnor och barn ska ha rätt att leva ett liv fritt från våld och förtryck.

4 Uppgifter
Kvinnojouren Ulricehamns ska verka genom att
– erbjuda hjälp och stöd till kvinnor och deras barn som är, eller har varit, utsatta för våld och förtryck,
– bedriva verksamhet i form av stödsamtal genom fysisk kontakt, telefonjour, chatt och mejl
– erbjuda kontaktperson som kan följa med den hjälpsökande till olika myndigheter, hjälpa till att upprätta och skicka ansökningar m.m.,
– möjliggöra avstamp för misshandlade kvinnor och deras barn att ta itu med sin situation,
– uppmärksamma och tillmötesgå varje medföljande barns enskilda behov,
– arbeta opinionsbildande kring kvinnofrågor,
– sprida information för att öka förståelsen för och kunskapen om våld i nära relationer,
– arbeta förebyggande mot våld i nära relationer,
– hjälpa kvinnor med akut behov att få komma till ett skyddat boende i närliggande kommun.

5 Organ
Kvinnojouren Ulricehamns organ är
– Årsmöte
– Medlemsmöte
– Styrelse
– Revisor
– Valberedning

6 Medlemskap och avgifter
Medlemskap kan sökas av kvinnor, tjejer, de som identifierar sig som kvinnor samt av företag.

Män kan stödja Kvinnojouren Ulricehamn genom att vara bidragsgivare.

Medlemsavgiften är 250 kr/kalenderår för ordinarie medlemmar och 500 kr/kalenderår för företag. Medlemsavgift betalas per kalenderår.

7 Utträde
Medlem ska skriftligen anmäla sitt utträde till styrelsen.

Medlem som enligt § 6 inte har erlagt medlemsavgift för det aktuella kalenderåret och som efter påminnelse inte har betalt ska anses ha utträtt ur Kvinnojouren Ulricehamn.

8 Årsmöte
Kvinnojouren Ulricehamns högsta beslutande organ är årsmötet och ska hållas årligen senast den 30 april.

Rösträtt har medlem som erlagt medlemsavgift enligt § 6.

Vid föreningens årsmöte äger alla medlemmar rätt att närvara. Varje medlem företräds av ett (1) röstberättigat ombud. Rösträtten ska utövas personligen men kan överlåtas via fullmakt. En medlem kan endast motta fullmakt från en annan medlem. Övrig företrädare för medlem har yttranderätt men ej förslags- eller rösträtt. Styrelseledamöter har inte rösträtt i fråga som rör ansvarsfrihet.

Beslut fattas genom öppen omröstning med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs frågorna genom lottning men bara efter att lika röstetal har uppkommit vid högst tre (3) omröstningar. Sluten omröstning tillämpas vid personval.

Kallelse till ordinarie årsmöte ska ske skriftligen och utfärdas av styrelsen tidigast åtta (8) veckor och senast två (2) veckor före årsmötet.

Årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga på kvinnojouren och skickas ut till medlemmarna via e-post senast två (2) veckor före årsmötet.

Motioner till årsmötet kan väckas av Kvinnojouren Ulricehamns medlemmar. Motioner ska vara styrelse tillhanda senast sex (6) veckor före årsmötet.

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Fråga om årsmötet har utlysts enligt stadgarna
4. Godkännande av dagordningen
5. Fastställande av röstlängden för mötet
6. Val av två justerare för mötet
7. Val av en rösträknare för mötet
8. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse samt beslut om dess godkännande
9. Behandling av föreningens bokslut och revisorns utlåtande över detta samt beslut om fastställande av bokslutet
10. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet
11. Behandling av motioner och styrelsens förslag
12. Fastställande av verksamhetsplan
13. Fastställande av budget
14. Fastställande av medlemsavgift och stödmedlemsavgift för det kommande året
15. Val av styrelse
16. Val av revisor
17. Val av valberedning
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

9 Extra årsmöte
Styrelsen och revisorn kan kalla till extra årsmöte. Extra årsmöte ska även hållas om det begärs av minst hälften av medlemmarna. Sådan framställning ska ske skriftligen och innehålla skälen för begäran. Kallelse till årsmöte ska sändas ut inom två (2) veckor räknat från det datum som den skriftliga begäran inkommit. Det extra årsmötet ska hållas tidigast fem (5) veckor och senast åtta (8) veckor efter det att kallelsen sänts ut.

Vid extra årsmöte kan endast de ärenden som varit angivna i kallelsen till mötet tas upp till beslut.

10 Styrelse och firmatecknare
Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande, kassör och minst två (2) och max sex (6) ledamöter. Styrelsen väljs för en period om fyra (4) år. Ordförande, sekreterare samt hälften av ledamöterna väljs samtidigt ena året medan vice ordförande, kassör och resterande ledamöter väljs andra året (växelvis).

Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten.

Kandidater till styrelsen utses bland medlemmar som förklarat sig villiga och föreslagits av valberedningen. Finns flera kandidater än antalet befattningar som ska tillsättas sker omröstning, varvid de är valda som i tur och ordning fått högsta röstetal. Endast aktiva kvinnor och de som identifierar sig som kvinnor kan väljas till uppdrag som styrelseledamot.

Styrelsen är beslutsmässig när ordförande eller vice ordförande samt minst hälften av ledamöterna är närvarande fysiskt eller via andra kommunikationskanaler. Styrelsen beslutar med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Kvinnojouren Ulricehamns firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

11 Styrelsens uppdrag
Det åligger styrelsen att
– att ansvara för föreningens medel och egendom
– att kalla till styrelsemöten minst fyra gånger per år
– att anställa och säga upp personal
– kalla till årsmöte
– bereda ärenden som skall föreläggas årsmötet
– verkställa årsmötets beslut
– presentera budgetförslag
– att upprätta resultaträkning, balansräkning samt verksamhetsberättelse. Dessa överlämnas senast sex veckor efter verksamhetsårets utgång till revisorerna.

12 Revision
Föreningens räkenskaper och protokoll granskas av revisorn vid kalenderårets slut. Efter granskning tillsändes årsmötet revisionsberättelse med yttrande i fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

13 Valberedning
Valberedningen ska bestå av två (2) medlemmar, varav en (1) sammankallande. Valberedningen väljs på två (2) år på årsmötet. Senast två (2) veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

Valberedningen bör eftersträva att styrelsen får en så representativ sammansättning som möjligt beträffande ålder, etnisk och social bakgrund.

14 Stadgeändring
Årsmötet beslutar om ändring i stadgarna. För att stadgeändring ska kunna ske måste det godkännas av minst två tredjedelar (2/3) av de närvarande röstberättigade ombuden.

Föreligger förslag till stadgeändring ska detta framgå av kallelsen till årsmötet.

15 Föreningens upplösning
För upplösning av Kvinnojouren Ulricehamn krävs beslut vid två (2) på varandra följande årsmöten varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. Minst 60 dagar ska passera mellan mötena. Beslut om upplösning kräver två tredjedels (2/3) majoritet av de närvarande röstberättigade ombuden vid båda tillfällena.

Eventuella ekonomiska tillgångar ska vid organisationens upplösning överlämnas till ändamål som överensstämmer med Kvinnojouren Ulricehamns ändamål enligt § 3.)